Documentació tècnica elaborada per a l'adaptació del sistema Badaral al Pla de Pensions. La utilització d'aquesta pels distints organismes és optativa, excepte la interfície amb l'entitat promotora.