TERMES D'ÚS COMÚ EN EL PLA DE PENSIONS
 • Aportacions individuals:  són les quantitats que el partícip voluntàriament decideix ingressar en el Pla de Pensions, amb l'única limitació de les quantitats màximes establertes en funció de l'edat del partícip


  Beneficiari:  són les persones físiques amb dret a la percepció de les prestacions, hagin estat o no partícips.


  Comissió de Control:  és l'encarregada de supervisar el funcionament i execució del Pla de Pensions. En el Pla de Pensions de l'Administració General de l'Estat la Comissió de Control està integrada per 22 membres que representen parts iguals a entitats promotores i a partícips i beneficiaris.


  Contingències:  són les situacions per les quals se satisfaran les prestacions a què el partícip tingui dret. En el Pla de Pensions de l'Administració General de l'Estat, les contingències cobertes pel pla són jubilació, incapacitat o mort del partícip o beneficiari.


  Contribucions:  són les quantitats econòmiques que aporten els promotors d'un pla de pensions d'ocupació a favor dels seus empleats partícips. . En el Pla de Pensions de l'Administració General de l'Estat es refereixen a les aportacions certes (determinades segons les quanties, en funció de l'antiguetat i grup de pertinença, que anualment es fixen en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat) que cada any ingressen en els Fons de Pensions de l'Administració General de l'Estat les entitats promotores pels partícips amb dret a aquestes.


  Drets consolidats del partícip:  són els drets econòmics derivats de les seves aportacions i del règim financer actuarial de capitalització que apliqui el corresponent Pla de Pensions. En el Pla de Pensions de l'Administració General de l'Estat, en tractar-se d'un pla d'aportació definida, els drets consolidats consistiran en la quota part del Fons que li correspongui, determinada en funció de les seves aportacions, directes o imputades pel promotor, i els rendiments generats pels recursos invertits, atenent si escau a les despeses i crebants que s'hagin generat.


  Entitat dipositària:  és l'entitat a què correspon la custòdia i dipòsit dels valors mobiliaris i la resta d'actius financers integrats en els Fons de Pensions. En el Pla de Pensions de l'Administració General de l'Estat va ser seleccionada l'entitat dipositària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.


  Entitat gestora:  és l'entitat a què correspon administrar el fons de pensions.
  En el Pla de Pensions de l'Administració General de l'Estat va resultar seleccionada l'entitat gestora Gestión de Previsión y Pensiones, SA.


  Fons de pensions:  són patrimonis creats a fi de fer complir els plans de pensions. El Pla de Pensions de l'Administració General de l'Estat està adscrit al Fons de Pensions de l'Administració General de l'Estat (nova denominació pendent d'inscriure en el Registre).


  Partícip:  són les persones físiques en l'interès de les quals es crea un pla de pensions, amb independència que realitzin o no aportacions. En el Pla de Pensions de l'Administració General de l'Estat serà partícip qualsevol empleat públic que preste serveis en les entitats promotores, sotmès a legislació espanyola, que tingui, almenys, dos anys de permanència en aquestes.


  Plans de pensions:  defineixen el dret de les persones al favor de les quals es constitueixen rendes o capitals per jubilació, supervivència, viudetat, orfenesa o invalidesa, les obligacions de contribució a aquests, i les regles de constitució i funcionament del patrimoni que ha d'afectar-se el compliment dels drets que reconeix. Es constitueixen voluntàriament i les seves prestacions no seran en cap cas substitutives de les de la Seguretat Social, tenint caràcter privat i complementari d'aquelles.
   

  Plans de pensions d'ocupació:  són aquells plans de pensions el promotor dels quals és qualsevol empresa, societat, corporació o entitat i els partícips del qual siguin els empleats d'aquestes.


  Prestacions:  són el dret econòmic dels beneficiaris d'un pla de pensions com a resultat del succés de les contingències cobertes pel Pla. En el Pla de Pensions de l'Administració General de l'Estat la quantia de les prestacions es determinarà a partir del dret consolidat del partícip o del dret econòmic del beneficiari en el moment de cobrament de les prestacions. Les prestacions podran cobrar-se pels beneficiaris, segons la seva elecció en forma de capital, en forma de renda o en forma mixta. Produïda la contingència que doni lloc a la prestació, el potencial beneficiari ha de dirigir-se a l'entitat gestora (mitjançant la personació en qualsevol oficina bancària de la xarxa d'oficines del BBVA) acompanyant la documentació i informació necessàries i indicant la forma de cobrament de la prestació.


  Promotor:  qualsevol empresa, societat, entitat, corporació... que promogui la creació d'un pla de pensions o participi en el seu desenvolupament. En el Pla de Pensions de la de l'Administració General de l'Estat, les entitats promotores són els ministeris, els seus organismes autònoms, les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i determinats organismes públics.
   

  Suposats excepcionals de liquiditat:  La Comissió de Control podrà autoritzar que els partícips facin efectius els seus drets consolidats en els supòsits de malaltia greu o atur de llarga durada.