Aviso para o Portal Funciona na Rede SARA, en Internet e para móbiles
 • O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas infórmalle de que o acceso e uso das páxinas web www.plandepensiones-age.es, www.fondedepensiones-age.es, www.funciona.gob.es  y www.funciona.es, así como todos os subdominios e directorios incluídos baixo as mesmas (en adiante, conxuntamente denominados como o Portal), así como os servizos ou contidos que a través del se poden obter, están suxeitos a termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puidesen precisar a aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais.


  Por iso, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, pregamos non faga uso do Portal, xa que calquera uso que faga do mesmo ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.


  Os dominios de Internet plandepensiones-age.es, fondodepensiones-age.es, funciona.gob.es, funciona.es e todos os subdominios incluídos baixo os mesmos son titularidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, María de Molina 50, 28071 Madrid.


  O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas na web en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento o resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes.


  En calquera caso, a información e contidos desta Web non poderá ser alegada en procesos contraditorios coa Administración Pública, non asumindo ningunha responsabilidade polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos impresos da Administración competente e a publicación electrónica nestas páxinas.


  Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos desta web sen citar a súa orixe o solicitar autorización.


  O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través dos distintos enderezos de correo electrónico que aparecen nestas páxinas, agás a do propio departamento. A información obtida a través das caixas de correo contidas nestas páxinas ten carácter simplemente informativo, sen que en ningún caso se poida derivar dela ningún efecto xurídico vinculante (Real Decreto 208/1996, art 4 b).


  Tanto o deseño do Portal e os seus códigos fonte, como os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen no mesmo, pertencen ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas ou entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.


  O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas resérvase o dereito a realizar cambios no Portal sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece o Portal actualízanse periodicamente. Estes contidos teñen un carácter simplemente informativo, polo que suxerimos comprobe a vixencia e exactitude dos datos nas fontes administrativas oficiais correspondentes.


  O acceso á web non implica a obriga por parte do  Ministerio de Facenda e Administracións Públicas de controlar a ausencia de virus, ou de calquera outro elemento informático prexudicial. Correspóndelle ao usuario en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas axeitadas para a detención e desinfección de programas informáticos prexudiciais.