TERMOS DE USO COMÚN NO PLAN DE PENSIÓNS
 • Achegas individuais:  son as cantidades que o partícipe voluntariamente decide ingresar no Plan de Pensións, coa única limitación das cantidades máximas establecidas en función da idade do partícipe


  Beneficiario:  son as persoas físicas con dereito á percepción das prestacións, fosen ou non partícipes.


  Comisión de Control:  é a encargada de supervisar o funcionamento e execución do Plan de Pensións. No Plan de Pensións da Administración Xeral do Estado a Comisión de Control está integrada por 22 membros que representan a partes iguais a Entidades Promotoras e a partícipes e beneficiarios.


  Continxencias:  son as situacións polas que se satisfarán as prestacións ás que o partícipe teña dereito. No Plan de Pensións da Administración Xeral do Estado, as continxencias cubertas polo plan son xubilación, incapacidade, ou morte do partícipe ou beneficiario.


  Contribucións:  son as cantidades económicas que achegan os Promotores dun plan de pensións de emprego a favor dos seus empregados partícipes. No Plan de Pensións da Administración Xeral do Estado refírense ás achegas certas (determinadas segundo as contías, en función da antigüidade e grupo de pertenza, que anualmente se fixan na Lei de Orzamentos Xerais do Estado) que cada ano ingresan no Fondo de Pensións da Administración Xeral do Estado as Entidades promotoras polos partícipes con dereito ás mesmas.


  Dereitos consolidados do partícipe:  son os dereitos económicos derivados das súas achegas e do réxime financeiro actuarial de capitalización que aplique o correspondente Plan de Pensións. No Plan de Pensións da Administración Xeral do Estado, ao tratarse dun plan de achega definida, os dereitos consolidados consistirán na cota parte do Fondo que lle corresponda, determinada en función das súas achegas, directas ou imputadas polo Promotor, e os rendementos xerados polos recursos investidos, atendendo no seu caso aos gastos e quebrantos que se xerasen.


  Entidade depositaria:  é a entidade á que corresponde a custodia e depósito dos valores mobiliarios e demais activos financeiros integrados nos Fondos de Pensións. No Plan de Pensións da Administración Xeral do Estado resultou seleccionada a Entidade depositaria Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.


  Entidade xestora:  é a entidade á que corresponde administrar o fondo de pensións.
  no Plan de Pensións da Administración Xeral do Estado resultou seleccionada a Entidade Xestora Xestión de Previsión e Pensións, S.A.


  Fondos de pensións:  son patrimonios creados ao obxecto de dar cumprimento aos plans de pensións. O Plan de Pensións da Administración Xeral do Estado está adscrito ao Fondo de Pensións da Administración Xeral do Estado (nova denominación pendente de inscribir no Rexistro).


  Partícipe:  son as persoas físicas en cuxo interese se crea un plan de pensións, con independencia de que realicen ou non achegas. No Plan de Pensións da Administración Xeral do Estado, será partícipe calquera empregado público que preste servizos nas Entidades Promotoras, sometido a lexislación española, que conte con, polo menos, dous anos de permanencia nas mesmas.


  Plans de pensións:  definen o dereito das persoas a cuxo favor se constitúen a percibir rendas ou capitais por xubilación, supervivencia, viuvez, orfandade ou invalidez, as obrigas de contribución aos mesmos, e as regras de constitución e funcionamento do patrimonio que ha de afectarse ao cumprimento dos dereitos que recoñece. Constitúense voluntariamente e as súas prestacións non serán en ningún caso, substitutivas das da Seguridade Social, tendo carácter privado e complementario daquelas.
   

  Plans de pensións de emprego:  son aqueles plans de pensións cuxo promotor é calquera empresa, sociedade, corporación ou entidade e cuxos partícipes sexan os empregados destas.


  Prestacións:  son o dereito económico dos beneficiarios dun plan de pensións como resultado do acaecemento das continxencias cubertas polo Plan. No Plan de Pensións da Administración Xeral do Estado, a contía das prestacións determinarase a partir do dereito consolidado do partícipe ou do dereito económico do beneficiario no momento de cobramento das prestacións. As prestacións poderán ser cobradas polos beneficiarios, segundo a súa elección en forma de capital, en forma de renda, ou en forma mixta. Producida a continxencia que dea lugar á prestación, o potencial beneficiario deberá dirixirse á Entidade Xestora (mediante a súa presentación en calquera Oficina bancaria da rede de oficinas do BBVA) acompañando a documentación e información necesarios e indicando a forma de cobramento da prestación.


  Promotor:  calquera empresa, sociedade, entidade, corporación... que promova a creación dun Plan de Pensións o participe no seu desenvolvemento. No Plan de Pensións da Administración Xeral do Estado, as Entidades Promotoras son os Ministerios, os seus Organismos Autónomos, as Entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social e determinados organismos públicos.
   

  Supostos excepcionais de liquidez:  a Comisión de Control poderá autorizar que os partícipes fagan efectivos os seus dereitos consolidados nos supostos de enfermidade grave ou paro de longa duración.